Platforma eSenior

Projekt Living Lab udostępnia osobom starszym platformę internetową eSenior stwo­rzo­ną przez Pol­sko­-Ja­poń­ską Akademię Tech­nik Kom­pu­te­ro­wych. Można ją wykorzystać, aby:

  • uzu­peł­nić swoją  wie­dzę i umie­jęt­no­ści z róż­nych dzie­dzin dzięki kursom internetowym,

  • przetestować swoją wiedzę i umiejętności,

  • wziąć udział w badaniach naukowych poświęconych seniorom,

  • wziąć udział w testach sprzętu i oprogramowania dla osób starszych,

  • wziąć udział w wydarzeniach takich jak gry miejskie, czy warsztaty komputerowe,

  • nawiązać nowe kontakty.

Ekran główny portalu eSenior

Ekran główny portalu eSenior

Obecnie prowadzony jest pilotaż platformy, która jest dostępna dla seniorów, z których większość brała wcześniej udział w kursach z podstaw obsługi komputera organizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Osoby zainteresowane dostępem do platformy prosimy o kontakt mailowy na adres esenior.pomoc@pja.edu.pl.

Sta­ra­li­śmy się, by plat­for­ma by­ła pro­sta w ob­słu­dze i przysto­so­wa­na do po­trzeb starszch użyt­kow­ni­ków. Obecnie jesteśmy w początkowej, pilotażowej fazie rozwoju. Jeśli napotkali Państwo jakiekolwiek problemy w jej użytkowaniu, niejasności lub błędy, prosimy o informację na adres esenior.pomoc@pja.edu.pl.